Změny v zákoně o pozemních komunikacích

kontrolaVíte k jakým změnám došlo v  zákoně  č. 361/2000 Sb.  o pozemních komunikacích? Připravili jsme pro Vás  shrnutí  těch nejdůležitějších.

Od 20. února 2016, nabyla účinnost novela zákona č. 361/20000 Sb. o pozemních komunikacích. Tato mimo jiné zavádí novou povinnost pro chodce a to mít na sobě reflexní prvky.

53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. zní:

Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Za porušení této povinnosti není stanovena žádná speciální sankce. Stejně jako v jiných případech, kdy chodec poruší pravidla silničního provozu, může policista daný přestupek řešit domluvou nebo uložit na místě pokutu v rozmezí od 0 -2.000,-Kč, ve správním řízení je pak sankce 1.500,-Kč až 2.500,-Kč. Hlavním smyslem tohoto nového pravidla je zejména prevence, nikoli represe.

Na zviditelnění chodců Policie ČR dlouhodobě spolupracuje s BESIPem v rámci kampaně „ Vidíme se?“. Kampaň je rozdělena do několika fází, které si kladou za cíl naučit chodce používat reflexní prvky.

To však není jediná novinka, kterou tato novela přináší:

Řidič nově nesmí:

Řídit vozidlo na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran.

Oprávnění pro policistu zadržet osvědčení o registraci vozidla:

Nově může policista zadržet osvědčení o registraci vozidla v případě, že při silniční kontrole nebo objasňování dopravní nehody zjistí závažnou technickou závadu. Zadržet je možné osvědčení o registraci vozidla i v případě, že jej řidič policistovi nepředloží (fikce zadržení).

Při posouzení technického stavu vozidla se policista musí řídit přesně stanoveným seznamem závad, který je uveden ve vyhlášce.

V praxi pak řidič požádá o vrácení dokumentu na místně a věcně příslušném úřadu. Ten mu jej bez odkladu vydá, jakmile řidič prokáže protokolem o provedení technické kontrole, že závady byly odstraněny.

Policista rovněž může při zjištění závažné a nebezpečné závady, odebrat nebo zkrátit na 30 dní technickou způsobilost.

Povinnost pro odesílatele:

Odesílatel je nově povinen předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, který umožňuje splnění požadavků na nakládání, umístění a upevnění nákladu.

Nová pravidla pro osobní přepravníky (Segway):

Před novelou zákona nebyl upraven pohyb těchto vozítek v silničním provozu, vztahovali se ně stejná pravidla jako na chodce. V současné době již toto neplatí a uživatelé vozítek segway dostali jasná pravidla a omezení. Zákon nově definuje, co se rozumí osobním přepravníkem a definuje podmínky jeho užívání.

Uživatel tzv. osobního přepravníku se s tímto může pohybovat po chodníku pouze rychlostí chůze. Na cyklostezce pak rychlostí jako cyklisté. Nicméně v obou případech platí, že nesmí dojít k ohrožení nebo omezení ostatních účastníků silničního provozu.

Kauce při spáchání přestupku:

V případě, že řidič nesloží kauci, kterou mu policista stanoví kvůli riziku obcházení správního řízení, bude policista nově moci zadržet osvědčení o registraci vozidla.

Zastavování vozidel:

Nově budou moci vozidla zastavovat i oprávněné osoby při doprovodu nadrozměrných nákladů a při zvláštním užívání komunikace (sportovní, kulturní a další akce).

Sankce:

Větší postihy za nezastavení při silniční kontrole nebo za jízdu přes železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno.

Nově rovněž nebude možné upustit od zbytku uloženého zákazu činnosti v případě, kdy řidič řídil pod vlivem drog nebo alkoholu a neuhradil vyměřenou pokutu.

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    5.8.2016