Postup při podání trestního oznámení

Pokud je podáno trestní oznámení, tak policie prošetří, zda došlo ke spáchání trestného činu.

Trestní oznámení
– může podat kdokoliv, nikoli tedy pouze poškozený
– lze podat ústně či písemně
– je možné podat na kterékoli oddělení policie (podat trestní oznámení lze i na službu kriminální policie a vyšetřování v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu) nebo na státní zastupitelství. Tyto orgány mají povinnost oznámení přijmout a bez průtahů věc vyšetřit.

V případě písemného trestního oznámení doporučujeme odeslat oznámení doporučeně nebo si nechat potvrdit doručení na kopii oznámení u pracovníka podatelny policie nebo státního zastupitelství.

Pokud chce být oznamovatel informován o tom, co v té věci policie učinila musí o to výslovně při podávání trestního oznámení požádat (uvést do protokolu nebo v písemném oznámení např. „žádám, abych byl/a vyrozuměn/a o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní oznámení prošetřeno“). Policie jej musí do 30 dnů vyrozumět.

Forma a obsah trestního oznámení nejsou stanoveny, doporučujeme však formulovat trestní oznámení srozumitelně a stručně tak, aby bylo zřejmé, kdo oznámení činí (včetně přesné totožnosti a adresy), kdy a kterému policejnímu útvaru bylo oznámení podáno. Dále doporučujeme zodpovědět následující otázky:
Kdo se trestného činu dopustil?
– totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci; pokud oznamovatel nezná jejich totožnost, uvede co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších projevů.
Co se stalo?
– popis skutku
Kde k události došlo?
– místo spáchání skutku
Kdy došlo k události?
– doba spáchání skutku
Jak k události došlo?
– popis jednání všech zúčastněných osob
Čím byl trestný čin spáchán?
– pokud byla použita zbraň nebo nástroj
Proč se podle názoru oznamovatele čin stal?
– jaký byl motiv pachatelova jednání
Jaké následky pro oběť měla?
– např. újma na zdraví, újma na majetku atd.

Linka 158
Linku 158 volejte, pokud jste obětí nebo svědkem trestného činu, je ohrožena bezpečnost osob, majetku a veřejného pořádku nebo máte-li podezření na jakoukoliv formu terorismu. Je rovněž možné volat na jednotné číslo evropského tísňového volání 112.

I pokud jste pod silným psychickým tlakem, neměli byste zapomenout uvést:
– celé jméno
– oznámit místo, kde se nacházíte
– oznámit událost, které vás přinutila zavolat
– oznámit telefonní číslo pro případ zpětného ověření oznámení
– odpovědět na doplňující otázky
– řídit se pokyny a doporučeními policie

Shrnutí:
V případě trestního oznámení se obracejte na nejbližší služebnu Policie České republiky (www.policie.cz/kontakty). Můžete se dostavit i na státní zastupitelství (www.justice.cz), v naléhavých případech využijte linku tísňového volání 158. Více informací o podání trestního oznámení dohledáte na portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/167/4311.html#obsah).

 

nprap. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – VÝCHOD
21.8.2017

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    21.8.2017