Portál komise pro prevenci kriminality

Historie snah o vytvoření systému prevence kriminality v Úvalech má již svou historii. Záměr vytvořit Výbor pro prevenci kriminality odsouhlasilo zastupitelstvo města na svém zasedání již v prosinci roku 2003. Dne 20. května 2004 se konala 1. konference o prevenci kriminality v Úvalech, které se kromě zástupců města Úvaly zúčastnili i zástupci policie ČR, ministerstva vnitra, ministerstva školství – i soukromých iniciativ, které se prevencí kriminality zabývají. Následně, již 14. června, jmenovalo Zastupitelstvo města Úvaly na svém zasedání usnesením 050/04 čtrnáct členů svého nově založeného Výboru pro prevenci kriminality. 29. června 2004 nově vzniklý Výbor poprvé zasedal, byl vypracován návrh jeho vnitřní struktury a jednací řád. 23. září 2004 byly tyto materiály Zastupitelstvem města, usnesením č.076/04 schváleny, do funkce předsedy Výboru byl oficiálně jmenován MUDr. Jan Šťastný a Výbor by pověřen vypracováním materiálu, který by obsahoval základní teze koncepce kriminality v našem městě. 12. ledna 2011, tedy v dalším volebním období 2010 – 2014, byla novou Radou města, usnesením č. 02/11 opětovně ustanovena Komise pro prevenci kriminality při Radě města a jmenováni její členové. Toto jsou webové stránky této komise.