Bezpečnost na školách

V souvislosti s tragickou událostí, ke které došlo na střední škole v pražské Michli, opět vyvstává otázka. Jak je to vlastně s bezpečností na českých školách. Můžeme takovýmto činům vůbec zabránit?

Odpovědi na tyto otázky začněme hledat již v roce 2012. V tomto roce se příslušníci Policie České republiky začali intenzivněji připravovat na události typu „ozbrojený útočník ve škole“. Tedy situaci, kdy ozbrojený pachatel či pachatelé uskuteční naplánovaný brutální útok ve školském zařízení s cílem usmrtit a zranit co největší počet osob. Byť se jednalo o scénář, který byl do této doby v České republice jen teoretický, odborníci si uvědomovali, že taktická a metodická příprava je velice důležitá. Zkušenosti kolegů ze Spojených států amerických, ale i z okolních států jako např. Německa, Norska a Velké Británie ukazovaly, že tento fenomén může nastat kdekoliv.

S využitím zahraničních zkušeností začali policisté cvičit samotné zásahy proti ozbrojenému útočníkovi, a to včetně nácviků modelových situací přímo ve školách. Při těchto cvičeních si ověřili, že taktické postupy ovládají a zkušenosti ze zahraničí jsou přenositelné i do našeho prostředí. Dalším významným zjištěním byl fakt, že zatím co policisté si s touto problematikou dokáží poradit, tak pedagogové a zaměstnanci škol nejsou s tímto tématem a tedy potencionálním nebezpečím vůbec seznámeni. Jediný krizový scénář, který byl v té době ve školách známý, byl požár a chování se při něm. Tedy zahájení evakuace celé budovy. Činnost, která byla pro školy velmi známá, mnohokráte nacvičená a všem srozumitelná. Bohužel v souvislosti s útokem ozbrojeného útočníka, byl tento krizový plán vyhodnocen jako nesprávný a v mnoha ohledech i nebezpečný.

Toto bylo hlavním impulzem k vytvoření preventivně vzdělávacího projektu s názvem Postup při mimořádných událostech ve školách a školských zařízeních, se kterým začali policisté Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Jednalo se o seminář pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, který je měl za cíl seznámit s nejznámějšími případy útoků ve školách, typologií útočníků a především s postupem, jak se zachovat v okamžiku útoku. Důležitá byla také prevence v podobě vodítek vedoucích k identifikaci potencionálního školního útočníka. Nechyběly také praktické rady a doporučení na přijetí systémových a technických opatření, které by v případě reálného útoku minimalizovaly možné škody a usnadnily práce složek IZS. Zmíněné semináře byly určeny těmto pracovníkům proto, že ze zkušeností zahraničních kolegů vyplynulo, že pachateli těchto útoků jsou nejčastěji stávající či bývalí studenti.

Po tragické události na střední škole ve Žďáru nad Sázavou v říjnu roku 2014 razantně vzrostl zájem o vzdělávání pedagogické veřejnosti i zástupců veřejné správy v této problematice. Reakcí byl inovovaný seminář Ozbrojený útočník ve škole, který navazoval na zmíněný předchozí a doplňoval ho o nové poznatky. Na začátku roku 2015 byl preventivní projekt Ozbrojený útočník ve škole přenesen do celé republiky.

Policisté jednotlivých krajských ředitelství si projekt mnohdy přizpůsobili svým specifickým potřebám. Například v Jihočeském kraji ve spolupráci s krajským úřadem a zdravotníky projekt rozšířili i o praktický nácvik s pedagogy přímo ve školách s důrazem na správný postup v okamžiku útoku a poskytnutí první pomoci. Prevence v této oblasti se zařadila mezi běžná preventivní témata a školy k ní začaly přistupovat velmi zodpovědně a s uvědoměním si, že jediným rizikem nemusí být jen požár.

V souvislosti s touto problematikou se odborná veřejnost začala zabývat tzv. ochranou měkkých cílů, což mělo za následek zejména rozšíření problematiky a tedy i preventivních rad a informací k dalším rizikovým skupinám a objektům a v neposlední řadě i k široké veřejnosti.

V souvislosti s ochranou měkkých cílů je třeba zmínit vznik České státní normy ČSN 734400 – Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení v roce 2016 a v témže roce vznik Asociace bezpečná škola z. s. sdružující odborníky na problematiku bezpečnosti ve školských zařízeních. Dále vzdělávací videospot Utíkej, schovej se, bojuj!, který vznikl v roce 2017 na základě požadavku informovat širokou veřejnost o problematice ozbrojených útočníků. V letech 2018 a 2019 byly zmíněné semináře pod názvem Ochrana měkkých cílů využívány ke vzdělávání zdravotnického personálu v nemocnicích a dále zaměstnanců různých institucí a organizací.

Systém řešení problematiky útoků ozbrojeného útočníka a podobných hrozeb byl v rámci Policie České republiky uchopen komplexně. Ruku v ruce s taktickou přípravou policistů, inovace jejich vybavení a vytvoření např. tzv. prvosledových hlídek, se policisté neméně intenzivně věnují právě prevenci. Jejich působení má za následek zvýšené povědomí veřejnosti o tomto jevu a možnostech obrany.

Útoky ozbrojených útočníků z roku 2016 v Uherském Brodě a z roku 2019 v Ostravě dokládají nutnost tohoto komplexního přístupu. Již se nejedná o události, o kterých se dočítáme v zahraničních médiích, ale o události, které někteří z nás osobně prožili.

Díky veškerým zmíněným aktivitám mají v současné době školy přístup k podpoře a celé řadě informací, které jsou způsobilé podstatně zvýšit bezpečnost školy, studentů, pedagogů a zaměstnanců.

Další informace k tématu:

kpt. Ondřej Penc
oddělení prevence
Policejní prezidium ČR
5. 4. 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    5.4.2022