Alkohol, drogy a mládež 2022 – startují tradiční kontroly dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů dětem.

Alkohol, drogy a mládež 2022 – Policie České republiky

Podzimní prázdniny jsou již od roku 2015 termínem realizace pravidelných kontrol restauračních zařízení a dalších provozovatelů na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, a v součinnosti s Celní správou České republiky na dodržování zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Cílem bezpečnostního opatření je především prevence. Policejní preventisté proto každoročně vstupují v průběhu podzimního období do škol s besedami zaměřenými na zvyšování právního vědomí v oblasti závislostí u dětí do 18 let.

Kontroly provozoven, které realizujeme průběžně v rámci celého kalendářního roku ve všech regionech České republiky, jsou v období podzimních prázdnin významné zejména proto, že děti hledají program, jak by se na pár volných dní společně zabavily. Kontroly budou realizovány ve vytipovaných restauračních zařízeních, klubech, barech, ale i na venkovních akcích spojených s prodejem alkoholu. Prodej alkoholu osobám mladším 18 let zaznamenáváme také u samotných prodejců v kamenných obchodech, proto i kontroly obchodníků nebudou v tomto období výjimkou,“ vysvětluje plk. Petr Sehnoutka, ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR.

O zdravotních rizicích a škodlivém vlivu alkoholu či tabáku na vývoj dětí není pochyb. Osvěta široké veřejnosti v dodržování zákazu podávání a prodávání alkoholu osobám mladším 18 let je na místě. To nám dokazují i konkrétní zjištěné případy podávání alkoholu dětem z bezpečnostních opatření v předchozích letech. Evidujeme případy, kdy dospělá osoba poskytla nezletilým osobám alkohol, u kterých orientační dechovou zkouškou byla zjištěna přítomnost 2,21‰ alkoholu v dechu ve věku do 15ti let a 1,57 ‰ ve věku 15-18 let. Mezi časté případy patří i situace, kdy rodiče pod vlivem alkoholu podávají alkoholické nápoje svým dětem. Konkrétně mladá matka, u níž bylo zjištěna přítomnost alkoholu v dechu v hodnotě 3,58 ‰, podala alkohol mladistvé dceři, u které kontrolní dechová zkouška naměřila hodnotu 3,22 ‰ alkoholu v dechu.

Konkrétní porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v předchozích letech obsahovalo například toto jednání:

  • Provozovatel nevyzval kouřící osoby, aby v tomto jednání nepokračovaly nebo aby prostor opustily.
  • Provozovatel stravovacích služeb neoznačil vnitřní prostor, kde je zakázáno kouření u vstupu viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“.
  • Provozovatel nezajistil v místě prodeje alkoholických nápojů v rámci stravovací služby text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.
  • Prodejce nezajistil v rámci stravovací služby text zákazu prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let.
  • Prodejce prodal nebo podal alkohol nebo cigarety osobě mladší 18. let.

Děti se rozhodně nebrání experimentům s novými látkami, aniž by domýšlely rizika zdravotních komplikací a dopadů. Zkouší různé tyčinky a sladkosti například s přítomností kanabinoidů. „Za zmínku stojí i aktuálně řešený problém s užíváním a distribucí nikotinových sáčků ve školách. Jedná se o sáčky, v nichž je obsažen čistý nikotin, v různých příchutích a o různé intenzitě. Tento fenomén se rychle rozšířil mezi dětmi na základních školách. Vzhledem k tomu, že tento produkt nepodléhá žádné právní úpravě ani regulaci, doporučují policejní preventisté školám, aby si tuto problematiku školy výslovně upravovaly ve svých školních řádech, neboť hrozí u dětí předávkování či poškození zdraví,“ dokresluje situaci plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

V rámci loňského opatření zrealizovali preventisté Policie ČR v měsíci říjnu 295 osvětových besed na téma závislostního chování u dětí. Za celý rok 2021 pak absolvovalo 568 školních skupin besedu na téma primární protidrogové prevence.

Letošní bezpečnostní opatření, do kterého se kromě různých složek Policie České republiky zapojí tradičně také obecní a městské policie, pracovníci orgánů sociálně – právní ochrany dětí, Česká obchodní inspekce, Celní správa ČR, živnostenské úřady i hygienické stanice, bude realizováno od 7:00 hodin 26. října do 24:00 hodin 30. října 2022 a klade si za cíl preventivně působit v provozovnách a místech, které jsou častým místem setkávání mládeže.

Kontrolní oblasti zapojených subjektů

Celní správa ČR – kontroluje plnění povinnosti registrace hráčů při vstupu do herních prostorů, zejména s ohledem na možnost registrace a hraní mladistvých, a kontrolu uspořádání herních prostorů tak, aby nedošlo k ohrožení mladistvých, tedy možnosti pasivní účasti na hazardní hře. V rámci dalších kompetencí také kontroluje především vybrané výrobky, tedy zdanění a značení alkoholu a řádné označení cigaret tabákovou nálepkou.

Krajská hygienická stanice – kontroluje dodržování zákazu kouření na zákonem určených místech, dodržování povinností souvisejících s prodejem tabákových a souvisejících výrobků a alkoholických nápojů.

Česká obchodní inspekce – kontrola zákazu prodeje alkoholu, tabáku a kuřáckých pomůcek, hraček napodobujících tabákové výrobky dětem apod. (zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ji umožňuje od roku 2017 pravidelně využívat figurantů mladších 18 let při kontrolách dodržování zákazu prodeje alkoholu mladým lidem).

plk. Zuzana Pidrmanová
vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    26.10.2022